Werkwijze

Het allereerste gesprek noemen we de intake. Meestal is daarvoor al telefonisch contact geweest en als het goed is zijn ook de verwijsbrief en de aanmeldingsformulieren al binnen. Tijdens dit eerste gesprek gaan we wat dieper in op de hulpvraag en de verwachtingen en is er voor u als ouders en voor uw kind alle gelegenheid om vragen te stellen.  Als er voldoende tijd is, brengen we ook de ontwikkeling van het kind/dejongere in kaart maar meestal moet daar nog een tweede gesprek met ouders voor gemaakt worden.  Een intakegesprek duurt ongeveer drie kwartier en het liefst zien we beide ouders  samen met het kind .

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en ook om ontwikkeling voor, tijdens en na de behandeling te kunnen volgen, vragen we ouders en wanneer u daar toestemming voor geeft, ook leerkrachten  om een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat u en/of uw kind ook wat meer specifieke vragenlijsten krijgt.

In de intakefase maar ook later tijdens de behandeling kan  een psychologisch onderzoek geadviseerd worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om  intelligentieonderzoek , onderzoek naar aandacht en concentratie, leerproblemen en/of het in kaart brengen van  sociale en emotionele ontwikkeling of persoonlijkheidsproblematiek. Van een psychologisch onderzoek krijgt u een verslag wat u zelf aan school of derden kunt overleggen. 

De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek en een  behandelplan. In het adviesgesprek bespreken wij  onze bevindingen en doen we een behandelvoorstel. In overleg met u worden de doelstellingen voor verdere behandeling  vastgelegd.

Behandeling  kan bestaan uit psycho-educatie, psychotherapie en ouderbegeleiding. Naast individuele contacten zijn er bijna altijd ook  gesprekken met ouders en zonodig ook met school erbij. Therapie kan klachtgericht zijn of persoonsgericht. Klachtgerichte therapie wordt bijvoorbeeld  ingezet bij angstklachten of dwangklachten.  Persoonsgerichte psychotherapie duurt meestal langer en is niet alleen gericht op het doen afnemen van de klachten. Het richt zich op de belevingswereld van het kind en diens algehele functioneren, vooral in relatie tot zichzelf en anderen.