Werkwijze

De  intake is het eerste gesprek op de Turfmarkt en duurt ongeveer drie kwartier. Vaak is daarvoor al telefonisch contact geweest over de hulpvraag en hebt u al een aanmeldingsformulier opgestuurd. Tijdens de intake willen we een  zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van uw kind, zijn of haar leefsituatie en het probleem waar jullie voor komen. We  zullen vragen stellen over  de achtergrond van de problematiek, wat jullie al bereikt hebben en wat jullie nog hopen te bereiken bij de Turf. Verder willen we ook van alles weten over gezondheid, stemming, functioneren op school, contacten met leeftijdgenoten, omgang met broertjes en zusjes, eet- en slaapgedrag, liefhebberijen, eigenaardigheden, talenten enzovoort.  Als er voldoende tijd is, brengen we ook de ontwikkeling tot nu toe in kaart maar meestal moet daar nog een tweede gesprek met ouders voor gemaakt worden.  Een intakegesprek duurt ongeveer drie kwartier en het liefst zien we beide ouders  samen met het kind .

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en ook om ontwikkeling voor, tijdens en na de behandeling te kunnen volgen, vragen we ouders en wanneer u daar toestemming voor geeft, ook leerkrachten  om een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat u en/of uw kind ook wat meer specifieke vragenlijsten krijgt.

 

 

In deze fase maar ook later tijdens de behandeling kan  een psychologisch onderzoek geadviseerd worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om   intelligentieonderzoek , onderzoek naar aandacht en concentratie, leerproblemen en/of het in kaart brengen van  sociale en emotionele ontwikkeling of persoonlijkheidsproblematiek. Van een psychologisch onderzoek krijgt u een verslag wat u zelf aan school of derden kunt overleggen. 

 

In een adviesgesprek bespreken wij  onze bevindingen en doen we een behandelvoorstel. In overleg met u worden de doelstellingen voor verdere behandeling  vastgelegd. Ons streven is om zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de GGZ en evidence-based te werken, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Behandeling kan bestaan uit geprekstherapie en/of speltherapie en ouderbegeleiding  en is er op gericht om de ontwikkeling van het kind of de jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, of om kind, jongere en ouders meer inzicht te geven, waardoor het functioneren in het gezin, school en maatschappij op een meer adequate manier verloopt. Wanneer een kind psychologische begeleiding krijgt, gaat dat altijd samen met regelmatige contacten met ouders en willen wij met uw toestemming ook overleg met school hebben.